VU ondertekent intentieverklaring voor inclusiever onderwijs

De VU Amsterdam, Universiteit Leiden en NHL Stenden Hogeschool ondertekenden op 25 januari een intentieverklaring voor inclusiever onderwijs. De onderwijsinstellingen willen de uitvoering bevorderen van het VN Verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap.

De intentieverklaring bevat een gezamenlijke ambitie waarin de partijen afspreken een inclusieve onderwijsinstelling te willen zijn, waar elke student op voet van gelijkheid met andere studenten aan het onderwijs deelneemt en elke student ongeacht achtergrond zich welkom en geaccepteerd voelt. De verklaring werd vanuit de VU ondertekend door Guus Schreiber, decaan Bètawetenschappen. In de intentieverklaring zijn afspraken opgenomen voor betere fysieke en digitale toegankelijkheid.

De VU en de Universiteit Leiden zijn de eerste universiteiten die zich committeren aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, waarvan het doel is om studeren voor iedereen mogelijk te maken. De doelstellingen die uit de getekende verklaring voortvloeien worden de komende jaren (tot 2020) uitgewerkt en gerealiseerd.

“De VU heeft al een scala aan initiatieven voor het ondersteunen van studenten met een handicap” aldus Schreiber. “De voedingsbodem is er binnen de VU om de doelstellingen van dit verdrag te verwezenlijken. Het is nu zaak om deze lokale initiatieven om te zetten in structureel VU-beleid. Digitale toegankelijkheid vergt bijvoorbeeld dat je zo min mogelijk aannames doet over hoe, waar en wie gebruik maakt van de digitale dienst. Dan kan iedereen vervolgens die dienst op zijn of haar eigen manier gebruiken, indien nodig met specifieke hulpmiddelen. Dat is voor iedereen beter, niet alleen voor studenten met een handicap. Technisch is dat helemaal niet zo moeilijk; het vergt wel bewustwording bij degenen die de keuzes maken voor bijvoorbeeld de te gebruiken software. Zo wordt de VU nog veel inclusiever.” (bron: artikel op website VU).