Presentaties bijeenkomst onderzoekersplatform

Op 16 mei 2019 vond de eerste bijeenkomst van 2019 van het onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging plaats. 

Leendert van de Merbel besprak zijn lopende promotie-onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Maaike Hermsen, Rianne Simons en Angela Prudon gaven een presentatie over hun onderzoek naar de relatie tussen mensen met een ernstige verstandelijke beperking (EVB) en ernstige gedragsproblemen en hun ondersteuners (EVB+ in beeld!). 

Gustaaf Bos besprak enkele bevindingen uit het project 'Nieuwe ontmoetingen in de marge'. 

In nauwe samenwerking met iemand met een ernstige beperking, diens moeder, woonbegeleiders, teamleider en gedragsdeskundige – vond bij Bartiméus tussen 1 april 2017 en 31 maart 2018 een pilot plaats waarin verkend werd hoe ‘mensen in de marge’ baat zouden kunnen hebben bij meer en gevarieerdere ontmoetingen. De vraagstelling van de pilot was: Hoe kunnen we gezamenlijk op duurzame wijze de ontmoetingsruimte van sociaal geïsoleerde of onzichtbare bewoners van residentiële zorgsettingen versterken? Gustaaf vertelde over de belangrijkste uitkomsten van de pilot, met speciale aandacht voor de motivaties, opvattingen en inzichten van de professionals ten aanzien van het werken aan meer ontmoetingsruimte. 

De presentaties van Gustaaf en van Maaike, Rianne en Angela zijn te downloaden als bijlage bij dit bericht. Leendert had geen powerpointpresentatie.