Mieke Cardol wordt lector Disability Studies, Diversiteit in Participatie aan Hogeschool Rotterdam

Mieke Cardol, die bij het NIVEL al jaren onderzoek doet naar de participatie in de samenleving van mensen met een beperking, gaat daarnaast in september werken als lector binnen Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

Het kenniscentrum heeft in nauwe samenwerking met Disability Studies in Nederland besloten een Lectoraat “Disability Studies, Diversiteit in Participatie” in te stellen om kennis die is ontwikkeld op het interdisciplinaire vakgebied Disability Studies via onderwijs en onderzoek verder te ontwikkelen en te verspreiden, en toepassing in de praktijk te stimuleren.

Leeropdracht

Mieke Cardol heeft als leeropdracht de maatschappelijke participatie te bevorderen van mensen met een chronische ziekte of handicap. Centraal staat de vraag: hoe kan de positie van mensen met een beperking worden versterkt, zodat zij op hun eigen manier in de samenleving kunnen participeren?

Voor dit lectoraat zijn drie prioritaire onderzoeksthema’s geselecteerd:

- Bevordering van onderwijsparticipatie en sociale participatie voor jongeren met beperkingen;

- Bevordering van arbeids- en sociale participatie voor volwassenen met beperkingen;

- Bevordering van maatschappelijke participatie voor thuiswonende ouderen met beperkingen.

Belangrijke speerpunten zijn verder: het verspreiden, toepassen en verder ontwikkelen van participatieve onderzoeksmethoden en “mixed methods” onderzoek, en het vormgeven aan een inclusieve samenleving.

Mieke Cardol: “Het onderzoek naar participatie bij het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en de leeropdracht van Kenniscentrum Zorginnovatie, staan niet los van elkaar. Het NIVEL-onderzoek en de leeropdracht zullen elkaar zo versterken.”

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en voor de regio Rotterdam. Kenniscentrum Zorginnovatie wil een gezichtsbepalend en gezaghebbend instituut aan de hogeschool zijn waar innovatief en hoogwaardig praktijkgericht onderzoek wordt verricht. Er zijn binnen het programma van het kenniscentrum drie met elkaar samenhangende onderzoekslijnen ontwikkeld en een onderzoeksthema dat in alle onderzoekslijnen een rol speelt:

- Zelfmanagement & Participatie,

- Samenhang in Zorg,

- Evidence Based Care.

Dwars door alle onderzoekslijnen speelt het onderzoeksthema Zorgtechnologie. Het lectoraat Disability Studies Diversiteit in Participatie zal worden ingebed in de onderzoekslijn Zelfmanagement & Participatie, en hierdoor nauw samenwerken met de andere lectoraten binnen deze lijn.

Disability Studies in Nederland

De Stichting Disability Studies in Nederland (afkorting DSiN) is een organisatie die vanuit een interdisciplinair perspectief disability bestudeert als complex sociaal fenomeen. DSiN wil een bijdrage leveren aan een samenleving die diversiteit ziet als rijkdom. Dit brengt de organisatie in praktijk door kennis te bundelen en een duurzaam Disability Studies-programma in Nederland te stimuleren, initiëren en realiseren. DSiN maakt in haar programma gebruik van drie pijlers: onderzoek, onderwijs en een kennisnetwerk.

Samenwerkingspartners

Kenniscentrum Zorginnovatie

Disability Studies in NederlandFoto van Mieke Cardol


foto Mieke Cardol