Bijeenkomst onderzoekersplatform DS, inclusie en belonging

donderdag, 12 april, 2018 - 10:30 - 13:30

Bijeenkomst van het onderzoekersplatform Disability Studies, inclusie en belonging.

Programma:

10:30 - 12:00 uur: Jaap Olthof en Alma Akkerman

Jaap Olthof is docent aan de Hanzehogeschool en werkt aan een promotieonderzoek over inclusief burgerschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Hoofdvraag van zijn onderzoek is: Hoe ervaren mensen met een LVB inclusie en op welke wijze dragen (formele en informele) relaties en beleid bij aan insluiting in Nederland en Noorwegen. Het is een etnografisch onderzoek met participerende observaties.

Alma zal vanuit haar onderzoek en ervaring op de presentatie van Jaap reflecteren, waarna het woord is aan ons allen.  

12:00 - 12:30 uur: lunch

12:30 - 13:30 uur: vier korte presentaties door Karin van den Bosch, Leendert van de Merbel, Gustaaf Bos en Jeroen Knevel

1. Karin van den Bosch over de Onderzoeksagenda Autisme

Haar onderzoek betreft een inventarisatie van de onderzoeksbehoeften van mensen met autisme en hun naasten, vanuit hun eigen perspectief.

In Nederland heeft ca. 1% van de bevolking een autismespectrumstoornis (ASS) (Gezondheidsraad, 2012). Dit betreft ongeveer 160.000 mensen, waarbij er grote verschillen bestaan tussen mensen met ASS. (Inter)nationaal wordt veel onderzoek naar autisme/ ASS gedaan, maar de onderzoeksagenda wordt primair gestuurd door wetenschappers. Aan mensen met autisme en hun naasten is tot nu toe nauwelijks gevraagd waar, volgens hen, te weinig kennis over is en dus waar (meer) onderzoek naar zou moeten gebeuren. Doel van dit project is het inventariseren van de onderwerpen waar onderzoek naar moet gaan gebeuren volgens 1) (jong)volwassenen met autisme (>=16 jaar), 2) ouders van een kind met autisme (<16 jaar), en 3) wettelijk vertegenwoordigers/ bewindvoerders van mensen met autisme en een zware zorgbehoefte.

2. Leendert van de Merbel over zijn promotieonderzoek

Leendert van de Merbel praat ons graag bij over zijn promotieonderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigheid in de ruimste zin van het woord in Vlaanderen en Nederland. 

3. Gustaaf Bos over zijn onderzoek

Gustaaf Bos zal iets vertellen over  1. (op z'n Vlaams) het 'pilootproject' het vergroten van ontmoetingsruimte rondom mensen die het meest in de marge verkeren - mensen met ernstige beperkingen en moeilijk verstaanbaar gedrag; 2. een (ZON-MW)voorstel voor een onderzoek naar nieuwe perspectieven op de zorg voor mensen met ernstige beperkingen en moeilijk verstaanbaar gedrag door de inzet van buitenstaanders. 

4. Jeroen Knevel over het Europese project 'Inclusive Campus Life'

Jeroen Knevel gaat het Europese project 'Inclusive Campus Life' (IC Life) aankondigen. 

Het project loopt inmiddels ruim een jaar en loopt nog tot eind 2019. Het gaat o.m. over inclusief ‘post-secondary’ onderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking, het gaat ook over work placement, buddy-systemen en inclusief leven/wonen in een campuscontext.

Informatie over dit project op de website van de Hogeschool Utrecht

Spreker(s)

Jaap Olthof, Alma Akkerman, Karin van den Bosch, Leendert van de Merbel, Gustaaf Bos, Jeroen Knevel

Locatie

Hogeschool Utrecht
Lokaal 0310
Padualaan 101
3584 CH Utrecht

Open / besloten:

Besloten

Aanmelden

In verband met de lunch, graag je voorgenomen aanwezigheid melden door een mail te sturen naar Doortje Kal: d.kal@kwartiermaken.nl

Organisatie

Doortje Kal, Jacqueline Kool, Gustaaf Bos en Alma Akkerman

Meer informatie

Eerdere bijeenkomsten van het onderzoekersplatform